Technical Data - Spiegelberg GmbH & Co. KG

ICP Monitors

Description ICP-Monitor HDM 26.1ICP-Monitor HDM 29.1ICP-Monitor HDM 29.2
Ordering informationREF: HDM 26.1/FV500 (230V)
REF: HDM 26.1/FV503 (115V)
REF: HDM 29.1REF: HDM 29.2
Technical information
Measurement range 0 to +100 mmHg0 to +100 mmHg0 to +100 mmHg
Power supply230V ⚡ 50/60 Hz230V ⚡ 50/60 Hz115-230V ⚡ 50/60 Hz
115V ⚡ 50/60 Hz115V ⚡ 50/60 Hz
DisplayMean ICP ValueMean ICP ValueMean ICP Value
Systolic ICP ValueSystolic ICP ValueSystolic ICP Value
Diastolic ICP ValueDiastolic ICP ValueDiastolic ICP Value
Mains Power IndicatorMains Power IndicatorMains Power Indicator
Battery running time Battery StatusBattery Status
up to 3 hoursup to 6 hours
ConnectionDigital Output SocketDigital Output SocketDigital Output Socket
Patient Monitor SocketPatient Monitor SocketPatient Monitor Socket
Recalibration
Weight3,3 kg3,4 kg1,5 kg